Print This Page

Trang chủ

     VHI góp phần vào sự phát triển bền vững
nhằm ổn định đời sống và môi sinh ở Việt Nam

 

The Vietnamese Heritage Institute - VHI - là một tổ chức không vụ lợi, phi chính phủ, được thành lập năm 1987 theo quy chế đóng góp được trừ thuế 501(c)3 của Hoa Kỳ. VHI cộng tác với các đoàn thể, tổ chức tại Việt Nam cũng như tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, để giúp người nghèo ở Việt Nam cải thiện đời sống một cách bền vững.

VHI trực tiếp góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình vi tín dụng và học bổng, đồng thời bảo trợ chương trình giao lưu khoa học kỹ thuật với các cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Các dự án của VHI đã ảnh huởng tích cực đến nhiều tầng lớp xã hội khác nhau tại Việt Nam, từ các gia đình nông dân nghèo nơi thôn dã cho đến hành lang các cơ sở giáo khoa đang cần hiện đại hoá. Chúng tôi kiên trì trong nỗ lực giúp giảm nghèo, đồng thời bảo vệ môi trường. Nguyện vọng của chúng tôi là góp phần giúp người dân Việt Nam phát triển từng bước để đưa đất nước vào nhóm các quốc gia phát triển, mạnh dạng hòa nhập vào cộng đồng tiên tiến quốc tế.

Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của các bạn

THE VIETNAMESE HERITAGE INSTITUTE (VHI)

Website: www.thevhi.org
Email: info@thevhi.org

2625 Alcatraz Avenue, Suite 354
Berkeley, California 94705, USA
Tel & Fax: 1-(925)-253-8240